تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 83
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 83
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 78
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 81
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 99
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 76
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 68
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72