تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 76
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 86
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 86
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 76
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 78
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 82
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 85
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 103
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 75
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 80
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 76