تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 69
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 69
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 69
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 76
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 73
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 90
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 74
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 64
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 70