تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 37
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 37
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 38
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 40
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 37
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 38
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 40
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 43
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 45
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 57
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 40
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 49
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 38
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 44