تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 67
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 65
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 65
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 85
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 64
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 73
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 63
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 69