تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 66
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 66
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 66
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 70
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 70
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 64
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 64
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 70
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 83
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 63
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 62
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 68