تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
14 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 48
13 ایزوتوپ ها نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 46
12 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 49
11 عدد اتمی عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 53
10 ذرات سازنده اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 49
9 یون نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 46
8 مدل بور نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 46
7 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 49
6 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 52
5 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 63
4 عدد اتمی، عدد جرمی نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 46
3 درون اتم نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 53
2 ایزوتوپ نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 44
1 از درون اتم چه خبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 49