تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

عنوان نویسنده کلیک ها
16 عبارت جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 69
8 مقدار عددی و ضرب عبارت جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 73
7 الگوهای عددی،عبارت های جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
6 ساده کردن جبر نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
5 مقدار عدد یک عبارت جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
4 جملات مشابه نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 71
3 ساده کردن عبارت جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 72
2 ساده کردن عبارت های جبری نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 70
1 عبارت های جبری و مقدار عددی آن نوشته شده توسط فرهاد برزو کلیک ها: 68