تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

عشق آزاد صبورم
سرو باغستانم
در كنارت هرگز، از خطر باكم نيست
گر نباشي با من
باقي از بنيانم ،
جز كمي خاكم نيست
تكيه دارم بر تو ، سنگ خاراي صبور
مي چكم چون باران ، گر شوي از من دور
روي زانوهايت ، كودكي ها كردم
تو بزرگي چون كوه،. كوچكي ها كردم
بي قرارم بي تو
من در اين تنهايي،..
مهرباني جاريست ، هر كجا .. انجايي
روز تو ،. نوروز است ،. روز شاد نور است
مي تپد دل با تو گر چه از تو دور است