تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

تا نفس باقیست خود را جستجویی تازه کن
آن چه بودی را رها کن! رو به سویی تازه کن

رو به هرچی داشتی ، بیهودگی انباشتی
با خدا ، با خویش ، با اندیشه رویی تازه کن

یک نفس بیهوده گردی های خود را واگذار
یک غزل مهمان من ، بنشین ، گلویی تازه کن

حرص،حسرت،خُسر،خِسّت،من،من یّت...بگذریم
بیش از این دنیا چه دارد؟ آرزویی تازه کن

با حقیقت رو به رو شو ، رو مگردان از خودت
خیز و در آیینه با خود گفتگویی تازه کن

الغرض برخیز و با هستی سلام خویش را
پیش از آنی که خداحافظ بگویی تازه کن