تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

دراولین مسابقه كه مربیگری می‌کردم
دعا كردم و از خدا خواستم كه برنده بشویم، اما نبردیم. فهمیدم تیم مقابلم هم خدا دارد!

پس از آن به بعد «تلاش» كردم.