تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

فرم پیش ثبت نام مدرسه
ثبت نام در پایه *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
نام خانوادگی *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
ایمیل
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
نام آموزشگاه فعلی *
استان *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
منطقه یا ناحیه *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
شغل پدر
Invalid Input
آدرس *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
تلفن همراه ولی *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد

نام *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
نام پدر *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
شماره ملی *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
صادره از *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
نوع مدرسه فعلی *
Invalid Input
شهر *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
معدل نوبت اول 97-96 *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
شغل مادر
Invalid Input
تلفن ثابت *
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
کد امنیتی * کد امنیتی
  بازآوری
ورودی نامعتبر